จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่น
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC article

จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

        ใกล้เข้ามาสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC  อย่างเป็นทางการ ปลายปี พศ. 2558 นี้  แน่นอน แต่ก่อนจะถึงวันเปิดอย่างเป็นทางการ ต้องหันมาดูในประเทศไทยด้วยว่ามีความพร้อมขนาดไหน ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจไทยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน หรือจะรอให้เพื่อนบ้านเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากประเทศไทยอย่างเดียว

ในการณ์นี้ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีคำแนะนำ การลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียน ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและน่าสนใจ จึงนำรายละเอียดมาให้ติดตามกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                 นับตั้งแต่อดีตจากข้อมูลปี 2551 ถึง 2556 ไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ( Thai  Direct  lnvestment:TDI )ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยุ่ในกลุ่มประเทศ CLMV เฉลี่ยถึงร้อยละ 44.70 สาขาการผลิตที่บริษัทไทยไปลงทุนมากที่สุดคือ เหมืองแร่และย่อยหินประมาณร้อยละ 46(สัดส่วนเสลี่ยปี 2551-2556 ) รองลงมาคือ ภาคการเงินและประกันภัยร้อยละ  24 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 16  การค้าและปลีกร้อยละ  13  ตามลำดับ

            ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อการลงทุนภาดการเกษตรของไทยในอาเซียนตามทฤษฎีสังเคราะห์ของดันนิง (Dnmming’ Eclectic Theory, 1993)  ประกอบด้วย

1. ปัจจัยทางด้านทรัพยากร

2. ปัจจัยด้านโคลงสร้างพื้นฐานทางเศษฐกิจ

3. ปัจจัยด้านการเงิน

4. ปัจจัยทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

5. ปัจจัยด้านภาษาและการสื่อสารทางการค้า

ดัชนีชี้วัดทรัพยากรมุนษย์ระหว่างประเทศ

ปัจจัยด้านกฎระเบียบและข้อตกลงทางการลงทุนระหว่างประเทศและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจด้านอื่นๆ

การศึกษาศักยภาพการลงทุนภาคการเกษตรของไทยในอาเซียนและศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองแรงดึงดูด (Gravity  Model) เพื่อวิเคราะห์การลงทุนในรูปมูลค่าการลงทุนของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอีก  9 ประเทศ  ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว ( percapita  income )  ของประเทศกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศ  มูลค่าการส่งออก ระยะทางระหว่างประเทศ ข้อผูกพัน สัญญาทางการค้า และตัวแปรอื่นๆ จากการศึกษาพบว่า การลงทุนของไทยไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน จะแปรผันในทางเดียวกันกับขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (per  capita income ) ของประเทศกลุ่มอาเซียนอีก 9ประเทศ  มูลค่าการส่งออก ข้อผูกพัน สัญญาทางการค้าต่างๆ  ในขนาดที่แปรผกผันระยะห่างระหว่างประเทศ  กล่าวคือ  หากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลทำให้มีความต้องการการลงทุนจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลมีความต้องการการลงทุนจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.33  ในส่วนการส่งออกของไทยในยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ  1  จะทำให้การลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ  0.83 ระยะทางระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1จากการลงทุนในประเทศไทยลดลงร้อยละ  1.29 (ระยะทางยิ่งไกล  โอกาสที่จะไปลงทุนยิ่งมีน้อย)  และหากมีข้อตกลงทางการค้าอยู่ก่อนก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ไทยไปลงทุนในกลุ่มอาเซียน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77เช่นเดียวกัน

           มาตรการและแนวทางการส่งเสริมการลงทุน

            ภาครัฐ  การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยอย่างมีประสิทธิผลต้องอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   แนวทางที่สำคัญนั้นภาครัฐควรมีบทบาทหลัก  คือ  การดำเนินนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชนโดยเฉพาะมาตรการทางภาษีควรขจัดเกรณ์การเสียภาษีที่ซ้ำซ้อน  เพื่อการกระตุ้นในการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น  พร้อมทั่งเพือการลดภาระและต้นทุนการบริหารจัดการของภาคเอกชนด้วย สนับสนุนเงินทุนแก่ธนาคารของรัฐโดยเฉพาะธนาคารเพือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย( EXIM  Bank ) เพือให้ธนาคารมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับภาคเอกชนที่ต้องการการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารของรัฐต่างๆควรจะต้องเน้นความสะดวกด้านสือเชื่อและการเงินที่ครบวงจรแก่นักลงทุนมากขึ้นและมีการตั่งหน่วยงานกลางแบบ one-stop service  ที่ทำหน้าที่เชิงรุกในการให้ความรู้ชี้แนะโอกาสทางธุรกิจ กลยุทธ์ในต่างประเทศ รวมทั้งช่วยจัดหาที่ปรึกษาทางธรุกิจ เพือช่วยให้คำแนะนำแก่ภาคเอกชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และ/หรือ จับคู่นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจในประเทศนั้นๆที่ทราบถึงกฎระเบียบหรือตลาดในประเทศเหล่านั้นเป็นอย่างดี ทั่งนี้  แนวทางหนึ่งที่ทำได้เลยคือการสร้างคว่มสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับรัฐต่อรัฐ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและเข็มงวด  เพือช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการเจรจาด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

            ภาคเอกชน   นักลงทุนไทยควรปรับตัวและเตรียมตัว ได้แก่ การรวมตัวของภาคเอกชนไทยเป็นคณะกลุ่มหรืออาจสร้างเป็นคสัสเตอร์เพือไปหาหรือโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศเป้าหมาย  จะได้รับความสนใจกว่าการออกไปเป็นรายบริษัทการเรียนรู้ในการบริหารจัดการการเสี่ยงทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งศึกษาข้อมูลหรือสภาพแวดล้อมของประเทศที่จะไปลงทุนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสังคมภาษา วัฒนธรรมและกฎระเบียบด้านการลงทุนของต่ละประเทศด้วย

         แนวทางการลงทุนด้านการเกษตรในประเทศสมาชิกอาเซียน

         กัมพูชา  ธุรกิจที่น่าสนใจจากการลงทุนในกัมพูชาอาทิ การผลิตสินค้าการเกรษตรอินทรีย์  การผลิตสินค้าเกษตรด้วยใช้เทคโนโลยีทันสมัย การแปรรูปแปรสินค้าเกษตร โรงสีข้าว การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตร์น้ำ การทำฟาร์ม ปศุสัตว์สมัยใหม่ การปลูกผัก การทำธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร  รวมทั่งธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

         อินโดนีเซีย  เน้นและให้ความสำคํญกับอุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เช่น อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปลูกผักสวนครัว และการเพราะเลี้ยงชายฝรั่งเป็นต้น หากเป็นอาหารสำหรับการบริโภค ควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานฮาลาลอย่างเคร่งครัด

         ลาว   ธุรกิจการเกษตรที่ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุน คือการผลิตและการแปรรูปสิ้นค้าเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์ การแปรรูปจากป่า   เช่น ลูกตากระป๋อง เครื่องใช้จากไม้ไผ่  สมุนไพร  การผลิตปศุสัตว์  การทำประมงน้ำจืดในแม่น้ำโขง การผลิตและแปรรูปอาหารเป็นต้นรวมทั่งบริการทางการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ลาวมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีการผลิต  การแปรรูป การรับรองมาตรฐานสิ้นค้า และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร  จึงจำเป็นต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก  การดำเนินธุรกิจการเกษตรในลาวจะประสบปัญหาเรื่องแรงงาน  ทั่งด้านจำนวนแรงงานทักษะฝือมือ  ความกระตือรือร้นในการทำงาน  และความไว้วางใจ  และปฎิบัติต่อการลงททุนต่างชาติของทางการ  สปป.ลาว  จะมีความแตกต่างกัน  เรื่องการติดและตัดสินใจแทนคนลาวเอง  เช่น  ว่าควรจะทำอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  และเพืออะไร  ต้องให้เป็นความต้องการของคนลาวเอง เช่น การทำเกษตรตามความต้องการของคนลาวเองไม่ไช่ความต้องการของนักลงทุนเนืองจากเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากสำหรับคนลาว

          มาเลเซีย  การผลิตและแปรรูปอาหารที่เป็นโคลงการใหม่และ/หรือเป็นการขยายการลงทูนเพิ่มเติม เช่น โครงการผลิตอาหารฮาลาล  การทำฟารม์เลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย  การแปรรูปไม้ยางพารา  การส่งออกอาหาร ผลไม้และดอกไม้ เป็นต้น  อุตสาหกรรมเกษตรจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วน  โดยนำเงินเพียงร้อยละ  30  ของเงินได้ทั่งหลายมาคำนวนภาษีเป็นเวลา 5 ปี  นับจากวันที่มีผลผลิตออกจำหน่ายส่วนการลงทุนในเขตที่รุฐบาลส่งเสริมพิเศษให้ยกเว้นภาษีเงินได้ทั่งหมดเป็น เวลา  5  ปี 

          เมียนมาร์  มีนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาศักยาภาพของภาคการเกษตร โดยส่งเสริมการลงทุนทางการเกษตร เช่น การปลูกมะนาว ปศุสัตว์ และประมง  ตั้งแต่การผลิต  โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต  การแปรรุปสินค้าการเกษตร เพือตอบสนองความต้องการภายในประเทศ  และการส่งออกสินค้าทางการเกษตรแปรรูปไปต่างประเทศ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่  โดยมีข้อกำหนดด้านการลงทุนของชาวต่างชาติ   โดยสาขาที่ต้องดำเนินกจิการร่วมกับชาวเมียนมาร์ในรุปแบบร่วมลงทุน ( Joint  venture)  รวมสาขาเกษตรด้านการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผสม  อนุญาติ  อนุญาติให้ต่างชาติดำเนินกจิการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตเห็นชอบจากหน่อยการหรือต้องร่วมทุนกับรัฐบาลหรือกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการบางสาขา  เช่น  มาตรฐานด้านปศุสัตว์  และรุปแบบลงทุนต่างชาติลงทุน  100% แบบจัดตั้ง  Joint  Venture กับเอกชนสหภาพเมียนมาร์ร่วมลงทุนในรูปแบบ    Build-Operate-Transfer  (BOT)  และรูปแบบอื่นๆป็นต้น

              ฟิลิปปินส์  ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ อาทิ สัตว์น้ำ สาหร่ายคาราจีนัน และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ อุตสาหกรรมที่ควรลงทุน ได้แก่ การแปรรูปสินค้าประมงเช่น อาหารทะเลแช่แข็ง/กระป๋อง  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เช่น ผักผลไม้  บะหมี่  ขนมปัง  กรอบ  เครื่องดืมสุขภาพ  เครื่องดืมบำรุงกำลัง  และเครื่องปรุงรสต่างๆ

          ใครสนใจลงทุนภาคเกษตรในประเทศไหนกควรจะศึกษากฎระเบียบต่างๆให้ดี   ทั้งกฎหมายการค้า ภาษี  ประเพณีวัฒนธรรม  ที่สำคัญต้องเข้าใจวิถีชิวีตของแรงงานแต่ละประเทศเพือจะได้ไม่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างของประเทศเหล่านั้น  ศึกษาให้ดี  ลงทุนกันให้มันส์รวยกันถ้วนหน้า.....
ข่าวเกษตรน่ารู้

เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
การปลูกไผ่ตง พืชอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ เป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ
วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
วิธีทำ สมุนไพรขับไล่แมลง แบบต่างๆ
การเลี้ยงกบ เพื่อเลี้ยงชีพ และ การเตรียมบ่อพัก
6 ขั้นตอน การทำนาข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ขั้นตอนวิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ การใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนวิธีทำ การเผาถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในครัวเรือน
น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ
งานเกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน
เกษตรกรจังหวัดพะเยา "ปลูกแตงโม" บนเนื้อที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 300,000
เกษตรกร จ.ราชบุรี จับกลุ่มปลูกองุ่นไร้เมล็ด เชิญชวนชิมสดจากไร่
เห็ดมิลค์กี้ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริม กก. ละ 1,000 บาท เพาะง่ายรายได้ดี
งานเกษตรแฟร์ 2562
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
งานเกษตรแฟร์ 2561 กับแนวคิดร่วมกันก้าวไป วันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ article
คึกคักสุดๆ!! ชมชิมช้อป ทุเรียน มังคุด ชั้นหนึ่ง เมืองจันท์
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม ดีกว่าถั่วเหลือง
ปลูกเมลอนขายในโซเชียล ขายดีจนต้องจองล่วงหน้า!
เทปน้ำหยด นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
[อบรมฟรี] สวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่อบรมฟรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน
Review ตลับเอ็นตัดหญ้า จากการใช้งานจริง by Alcidini Winery ไร่ไวน์อัลซิดินี่
งาน Organic & Natural Expo 2015
เห็ดโต่งฝน เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน
ผักบุ้งแก้ว 2 ไร่ เก็บขายได้วันละพัน article
เยี่ยมไร่เมล่อนกำแพงแสน ดูเทคนิคการผลิตเมล่อนให้หวานอร่อย
เกษตรกรเมืองโอ่งเพาะเห็ดหูหนูขาย สร้างรายได้กว่าหมื่นบาทต่อวัน article
เทคนิคการปลูกแตงไทยแบบง่ายๆ article
มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ เปรี้ยวอย่างมีสีสันเพิ่มมูลค่าอาหารให้ดูไฮโซ article
ชมพู่ทับทิมจันท์....สวนดังของราชบุรี ชมพู่คุณภาพส่งจีน article
เยี่ยมสวนฝรั่ง..มืออาชีพที่บ้านแพ้วเงินล้านจากฝรั่งทำไม่ยาก article
กล้วยตัดใบแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ปลูกนับ 10,000 ไร่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก article
ปลูกข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจทำเงินที่น่าลงทุน ปลูกง่าย รายได้ดี 5-8 หมื่นบาท/ไร่ article
พังกาลอดฟาร์ม...พลิกฟื้นชาวสวนยาง ด้วยธุรกิจนกกระทาผลิต 80,000 ตัว/เดือน article
วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ article
วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว article
วิธีการปลูกผักชี ผักที่ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี article
ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง article
ขนุนทวาย พันธุ์ปิยะมาดา เปลือกบางยางน้อย ให้ผลดก article
เพาะพันธุ์สับปะรดสี ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี ปลูกง่าย รายได้หลักหมื่น article
กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนาข้าว กก.ละ 400-500 บาท อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย article
มาริสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี article
‘สาคู’พืชเศรษฐกิจช่องทางรวยของภาคใต้ article
เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY article
การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก article
เทคนิคการปลูกมะละกอ 8ไร่ 2.5แสน ในช่วงเวลา 2 เดือน article
เทคนิคการปลูกผักในร่ม ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ article
โรคผลเน่าของแคนตาลูป article
ทำไมบางคนใช้ยาแล้วได้ผล บางคนไม่ได้ผล ทั้งที่มันเป็นยาตัวเดียวกัน ?? article
การปลูกผักหลังน้ำท่วม article
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท article
วิธีพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
สับปะรดแปรรูป สามร้อยยอดเพิ่มมูลค่าสับปะรดไทย ครองแชมป์ตลาดสากล
ปลูกตะไคร้ ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน article
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว เพิ่มปริมาณกิ่งพันธุ์สูงสุด ด้วยกิ่งติดใบเพียงใบเดียว article
เผือกหอม พืชหลังนา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี article
ปลูกแตงกวา ระบบน้ำหยด ที่ไร่ “ศุภโชค หินเบี้ย” จ.เพชรบูรณ์ article
อะโวคาโด...พืชเศรษฐกิจนอกสายตา ตลาดต้องการสูง ราคาแพง 50-60 บาท/กก. article
พลิกดินอีสานปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หนองบัวลำภู ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ article
สวนกายกานต์ ….ปลูกตะไคร้กว่า 100 ไร่ ป้อนตลาดครบวงจร ทั้งกินสด ส่งโรงงาน ส่งออก อาทิตย์ละ 10 ตัน article
เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ ของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ที่พิจิตร article
ลูกหม่อน อีกหนึ่งพืชเพื่อสุขภาพกระแสแรง article
เห็ดแครง…เห็ดเศรษฐกิจมาแรง ราคาแพง 150-200 บาท/กก. ตลาดต้องการสูง article
แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด article
เกษตรกร กำแพงแสน ปลูกกระชายส่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี article
มะนาวแป้นพิจิตร เน้นทำนอกฤดู ขายช่วงแพง ฟันกำไร article
ปลูกมะละกอ ส่งมะละกอป้อนตลาดวันละ 20 ตัน article
ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์100 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,500 ตัน article
ปลูกแก้วมังกร 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาล
เยี่ยมสวนมะกรูด ผลิตใบมะกรูดคุณภาพป้อนตลาดส่งนอก
หน่อไม้ฝรั่งส่งญี่ปุ่น ทำเงินสะพัด พลิกฐานะชั่วข้ามปี article
กุยช่าย พืชทำเงินของคนเมืองโอ่ง
ต้นเหตุของดินเสื่อม article
ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ช่วยรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อม article
ราคาผัก ผลไม้กำหนดจากอะไร…ทำไมราคาจากสวนจึงต่างจากราคาตลาดมาก article
มาริสสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน article
เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งนอก 60 ไร่ สร้างอาชีพยั่งยืนนานกว่า 20 ปี article
ปลูกแตงกวาไร่เดียว ฟันเงินกว่า 70,000 ลงทุนแค่ 13,000 article
ปลูกดอกสลิดสร้างรายได้ช่วงหน้าหนาวราคาพุ่ง กก. 120-130 บาท article
เทคนิคเพาะเห็ดนางฟ้าขายช่วงราคาแพง จากสมบูรณ์ฟาร์ม จ.ขอนแก่น article
มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต article
โกลบอล ออร์แกนิคส์ ส่งมะละกอป้อนห้างวันละกว่า 10 ตัน article
ธ.ก.ส ปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแก้หนี้นอกระบบ article
พริกไทย..พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้นับล้าน ที่สุโขทัย article
วิเคราะห์ตลาดมะละกอสุกก่อนลงทุน article
มาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ article
เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่ article
ขนุน...พืชทำเงินของชาว จ.ระยอง ส่งออกต่างประเทศ article
มารู้จักกับโรคทางดิน(โรคเหี่ยว โรคเน่า) กันค่ะ article
พุทราสามรส… พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม ทำเงินปีละ 1.5-2 ล้านบาท articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.